İletişim Formu

 

Can, May, Might, Could

 Can, May, Might, Could | Yapabilme 

Tümü, -ebilme anlamı taşır. Olumsuz cümlelerde not eki alırlar ve soru cümlelerinde, cümlenin en başındadırlar. Arasındaki farklar şunlardır:

 Can 
Yapabilme -edebilme cümlelerinin ana ve en fazla kullanılan ekidir.
I Can't play football.
Futbol oynayamam.

Bu ekler, soru yaparken de yine cümlenin en başındadır. Soru cümlesi yapılırken, aynı zamanda ricâ cümlesi de kurabiliriz.

Can you play football?
No, i can't play football.
Futbol oynayabilir misin?
Hayır, futbol oynayamam.

Ricâ cümlesiyle bir örnek verelim:
Can you give me your pencil?Kalemini bana verebilir misin?

 May 
May ekini, bütün şahıslar için kullanabilirsiniz. İhtimâl de bildirir. Ayrıca, ''Onu bana verebilir misin?'' gibi rica cümlelerinde de kullanılır. Olasılığı düşük olan ektir.
Olumsuz yaparken, yine 'May', not ekini alır.

Örnek:
They may call you.
Seni arayabilirler.
Cümlesinde özne, hem aranabilir, hem de aranmayabilir.

 Might 
May'ın geçmiş zamanıdır ve aynı özelliği taşır. Yani, düşük olasılık bildirir.
Örneğin; ''Okula gelemeyeceğini söyledi.'' Cümlesi, geçmiş zamana aittir ve olasılık bildirir.

 Could 
Daha nazik bir üslûp biçimidir. Yetenek ve kabiliyet konuları da içerebilir.

Örnek:
I couldn’t go out this morning because of the rain, but now I can.
Yağmurdan dolayı dışarı çıkamadım, ama şimdi çıkabilirim.
Could you tell me what the time is?
Acaba saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz?

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply